Видавничий Дім Дмитра Бураго

shkitskaya

Шкіцька І. Ю.

Маніпулятивні тактики позитиву : лінгвістичний аспект : монографія / Ірина Юріївна Шкіцька ; за наук. ред. проф. В. М. Бріцина. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 440 с. : іл.

ISBN 978-966-489-138-4

Монографія є цілісним дослідженням вербального вияву маніпулятивної стратегії позитиву в українській мові. З’ясовано специфіку реалізації маніпулятивного потенціалу експресивів. Показано шляхи інтенсифікації маніпулятивного впливу. Встановлено лексико-фразеологічні, морфолого-синтаксичні та стилістичні особливості меліоративних маніпулятивно маркованих мовних засобів. Висвітлено соціокомунікативний аспект маніпулятивних тактик позитиву.
Для мовознавців, студентів філологічних факультетів, учителів української мови, фахівців у галузі психології та філософії, а також усіх, хто цікавиться проблемами сучасної лінгвістики.

 

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА    7

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТАКТИК МАНІПУЛЯТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ПОЗИТИВУ    11
1.1. Маніпулятивна стратегія позитиву і її тактики
в лінгвістичних студіях    11
1.2. Компліментарні висловлювання: історія вивчення,
жанрові особливості, специфіка функціонування
в маніпулятивному дискурсі    30
1.3. Поняттєво-термінологічний апарат дослідження    45

РОЗДІЛ 2. СУБТАКТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ ТАКТИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЗНАЧИМОСТІ СПІВРОЗМОВНИКА    60
2.1. Субтактика позитивного оцінювання співрозмовника    62
2.1.1. Способи прямого вираження позитивної оцінки    62
2.1.2. Непрямі способи позитивного оцінювання    65
2.2. Субтактика вираження позитивного ставлення до співрозмовника    69
2.2.1. Способи прямого виявлення прихильності    69
2.2.2. Непрямі способи висловлення позитивних почуттів    73

РОЗДІЛ 3. ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ ВПЛИВУ МАНІПУЛЯТИВНО СПРЯМОВАНИХ ЕКСПРЕСИВІВ    77
3.1. Прийоми посилення функції впливу компліментарних висловлювань..    77
3.2.  Шляхи інтенсифікації позитивного оцінювання
та вираження симпатії    86
3.3. Аргументація як посилювач маніпулятивного впливу    107
3.3.1. Аргументованість компліментарних висловлювань    109
3.3.2. Аргументи-експресиви в спонукальному дискурсі    112
3.3.3. Компліментарні висловлювання як детермінанти
певного стану речей чи ставлення мовця до співрозмовника     116

РОЗДІЛ 4. ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ТАКТИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЗНАЧИМОСТІ
СПІВРОЗМОВНИКА    123
4.1. Оцінні слова в маніпулятивному дискурсі    126
4.2. Лексичний інструментарій зближення комунікантів    134
4.3. Роль фразеологізмів у ситуаціях здійснення
маніпулятивного впливу    142

РОЗДІЛ 5. МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ
ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ТАКТИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЗНАЧИМОСТІ СПІВРОЗМОВНИКА    147
5.1. Дієслівні форми в маніпулятивних контекстах    147
5.2. Займенники як маніпулятивно марковані мовні засоби.    151
5.2.1. Займенники «ти»-«Ви» в маніпулятивній стратегії позитиву    151
5.3. Синтаксичні особливості маніпулятивно спрямованих
експресивів    161
5.4. Звертання як засіб здійснення маніпулятивного впливу     178
5.4.1. Звертання-загальні назви    181
5.4.2. Звертання-власні імена    195
5.4.3. Прийоми посилення функції впливу звертань.    201

РОЗДІЛ 6. МАНІПУЛЯТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІГУР МОВИ    207
6.1. Фігури накопичення в маніпулятивному дискурсі ..    207
6.1.1. Стилістичні функції повтору     207
6.1.2. Прагматична роль градації    218
6.2. Маніпулятивність фігур переосмислення    218
6.2.1. Метафора як засіб здійснення маніпулятивного
впливу    218
6.2.1.1. Тематичні групи метафор дії чи процесу.    222
6.2.1.2. Метафори з компонентом «серце»    224
6.2.1.3. Різновиди метафор у маніпулятивному
дискурсі.    226
6.2.2. Епітети, порівняння, антитеза як засоби
інтенсифікації маніпулятивного впливу     231
6.2.3. Функціонально-семантична категорія кількості
та інтенсивності в тактиці підвищення
значимості співрозмовника    240
6.2.3.1. Гіперболізація    240
6.2.3.2. Мейозис    250
6.3.3. Фігури переміщення в маніпулятивних контекстах    251

РОЗДІЛ 7. СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛІМЕНТАРНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ    253
7.1. Семантичні різновиди маніпулятивно спрямованих компліментів    253
7.1.1. Компліменти стосовно вмінь, здібностей,
можливостей та заслуг співрозмовника    254
7.1.2. Компліменти, що характеризують інтелектуальні
якості адресата    257
7.1.3. Компліменти із загальною позитивною оцінкою співрозмовника    262
7.1.4. Компліменти на позначення моральних
якостей адресата    264
7.1.5. Компліменти щодо зовнішності співрозмовника    267
7.1.6. Компліменти з акцентом на ділових якостях та професійній майстерності комунікативного
партнера    270
7.1.7. Компліменти з відзначенням предметів, об’єктів
чи осіб, що мають відношення до адресата    272
7.1.8. Компліменти на позначення рис характеру співрозмовника, його індивідуальних
особливостей    274
7.1.9. Компліменти стосовно імені адресата    275
7.1.10. Комплексні компліменти     277
7.2. Прагматична поліфункціональність компліментарних висловлювань у маніпулятивних контекстах    280
7.3. Непрямі компліменти    294
РОЗДІЛ 8. СОЦІОКОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ ТАКТИКИ
ПІДВИЩЕННЯ ЗНАЧИМОСТІ СПІВРОЗМОВНИКА    304
8.1. Загальна характеристика комунікативних ситуацій
здійснення маніпулятивного впливу.    305
8.2. Інтенції маніпулятора позитивом.    308
8.3. Гендерні особливості використання експресивів    310
8.4. Статус та вік учасників маніпулятивно маркованої
комунікації    325
8.5. Адресація маніпулятивно спрямованих експресивів    332

РОЗДІЛ 9. ТАКТИКА СОЛІДАРИЗАЦІЇ І ТАКТИКА ПОЗИТИВНОЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ: МАНІПУЛЯТИВНИЙ РАКУРС    335
9.1. Маніпулятивна тактика солідаризації     335
9.1.1. Стилістичні особливості вербалізації тактики солідаризації    349
9.1.2. Субтактика згоди    351
9.2. Маніпулятивна тактика позитивної самопрезентації    362
9.3. Взаємодія маніпулятивних тактик позитиву    381

ВИСНОВКИ    385
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА    392

 

burago

Бураго Дмитро Сергійович

член національної спілки письменників України, поет, кандидат філологічних наук, видавець.

burago@list.ru

kaz-news.ru | ekhut.ru | omsk-media.ru | samara-press.ru | ufa-press.ru