Издательский дом Дмитрия Бураго

Сучасна японська літературна мова. Друком вийшли книжки.

jp_mova_fin_T1--siteКомарницька Т.К., Комісаров К.Ю.
Сучасна японська літературна мова: теоретичний курс: в 2 т. Т. 1. / Комарницька Т.К., Комісаров К.Ю.. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго,
2012. – 320 с.
ISBN 978-966-489-164-3
ISBN 978-966-489-166-7 (Т. 1)


У підручнику описано різні мовні рівні сучасної японської мови та висвітлено проблемні моменти лінгвістичних досліджень у царині японістики. Розділи підручника присвячено опису мовних рівнів (фонетичного, лексичного, граматичного) сучасної японської мови. Також розглянуто особливості японської системи письма, фразеології, дериватології та стилістики японської мови.
Перший том підручника присвячено фонетиці, графіці, орфографії, лексикології та фразеології сучасної японської мови, а також проблемам японського словотвору і загальним питанням граматики.

 

Комарницька Т.К., Комісаров К.Ю.
Сучасна японська літературна мова: теоретичний курс: в 2 т. Т. 2. / Комарницька Т.К., Комісаров К.Ю.. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 424 с.
ISBN 978-966-489-164-3
ISBN 978-966-489-167-4 (Т. 2)
У підручнику описано різні мовні рівні сучасної японської мови та висвітлено проблемні моменти лінгвістичних досліджень у царині японістики. Розділи підручника присвячено опису мовних рівнів (фонетичного, лексичного, граматичного) сучасної японської мови. Також розглянуто особливості японської системи письма, фразеології, дериватології та стилістики японської мови.
У другому томі підручника висвітлено основні питання морфології та синтаксису сучасної японської мови, а також деякі проблеми японської стилістики.

 

 

Зміст 1 том

ПЕРЕДМОВА    6

Становлення та формування теоретичних основ сучасної японської мови    11


фонетика

Загальні зауваги    54
звуки та фонеми японської мови    57
Голосні звуки    59
Приголосні звуки    61
Поняття складу в японській мові    66
Просодичні засоби японської мови    67
Наголос    68
Інтонація    70
Виділення    71
Пауза    71


ПИСЬМО. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

Графіка, графема. Види письма    74
Японське письмо    76
Орфографія та графіка японської мови    77
З історії японського письма    80
Ієрогліфи    85
Онне та кунне читання    89
Кокуджі    91
Застарілі та нестандартні форми ієрогліфів    92
Кана    93
Хіраґана    96
Катакана    98
Інші види кани    101
Вживання ієрогліфів для фонетичного запису    102
Фуріґана    103
Розділові знаки у японській мові    105
Латиниця    106
Транскрипція і транслітерація японських слів засобами
латинського та українського алфавітів    110
Особливості японського письмового тексту    116


ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Лексикологія. Слово та лексика як об’єкт лексикологічних
досліджень    120
Типологічні шари лексики в японській мові    123
Етимологічний аналіз    131
Активна і пасивна лексика    133
Поняття лексичного значення слова    137
Поняття полісемії та омонімії. Проблема розмежування
полісемії та омонімії в японській мові    138
Синонімія в японській мові    158
Антонімія в японській мові    170
Гіпонімія в японській мові    174
Стилістична та соціальна диференціація лексики
японської мови    177


ФРАЗЕОЛОГІЯ

Загальні зауваги    190
Проблема визначення обсягу фразеології    196
Ознаки фразеологічних одиниць    201
Класифікація фразеологічних одиниць    202
Системні зв’язки у фразеології    210
Етнокультурна специфіка японської фразеології    212


СЛОВОТВІР

Поняття словотвору    216
Поняття структури слова. Номінативні одиниці японської мови
за структурою    217
Морфологічний спосіб словотвору    218
Афіксація    219
Словоскладання    237
Абревіація    242
Редуплікація    249
Морфолого-синтаксичний спосіб словотворення    250
Лексико-семантичний спосіб словотворення    251
Лексико-синтаксичний спосіб словотворення    258


ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРАМАТИКИ

Поняття системи в лінгвістиці    262
Місце граматики в лінгвістичній науці    263
Поняття граматики    264
Предмет дослідження теоретичної граматики    266
Поняття граматичної категорії    267
Категорія граматичного ствердження/заперечення    270
Категорія граматичного часу    272
Категорія граматичного способу    275
Категорія граматичного виду    277
Категорія граматичного стану    279
Граматична категорія директиву    280
Граматична категорія соціально-особистісних відносин
(категорія ввічливості)    284

Список використаних джерел
та рекомендованої літератури    292

 

 

Зміст 2 том


МОРФОЛОГІЯ

Граматичне вчення про слово в японській мові. Проблема
визначення слова    8
Частини мови як лексико-граматичні класи слів: функціональний аспект    13
Принципи граматичної класифікації слів    17
Граматична форма й граматична категорія слова    20
Головні семантико-функціональні особливості іменників
у сучасній японській мові    23
Граматичні категорії японського іменника    28
Функціональна парадигма формальних іменників у сучасній
японській мові    33
Головні семантико-функціональні особливості прикметників
у сучасній японській мові    39
Граматичні категорії японського прикметника    57
Функціональна парадигма службових прикметників у сучасній японській мові    59
Прислівник    62
Головні семантико-синтаксичні особливості дієслова у сучасній японській мові    66
Граматичні категорії японського дієслова    79
Видові форми дієслова    86
Сполучник    96
Частка    102
Зв’язка    114
Субстантиватор    118
Вигук    123
СИНТАКСИС

Головні проблеми синтаксису сучасної японської мови    130
Предмет і завдання синтаксису    143
Комунікативний аспект синтаксису    153
Специфіка словосполучень в японській мові та їх класифікація    162
Семантичні типи стійких словосполучень    166
Стійкі словосполучення японської мови    168
Головні критерії класифікації речень в японській мові    176
Поняття члена речення. Специфіка диференціації членів
речення в японській мові    180
Головні члени речення    188
Другорядні члени речення    190
Поняття складносурядного речення. Критерії класифікації складносурядних речень    194
Конструкції на позначення розширення змісту    197
Конструкції для введення додаткових речень    199
Конструкції на позначення вибору із двох і більше варіантів    201
Конструкції для вираження альтернативи    203
Конструкції на позначення зміни теми розмови    204
Загальна диференціація складнопідрядних речень    205
«Умовні конструкції» у контексті дослідження складнопідрядного речення на матеріалі сучасної японської мови    221
Огляд видів класифікації японських умовних конструкцій    227
Семантико-синтаксична класифікація умовних конструкцій
сучасної японської мови    234
Теоретичні засади семантико-синтаксичної диференціації складнопідрядних речень у сучасній японській мові    238
Скаладнопідрядні речення з підрядними умови    253
Складнопідрядні речення з підрядними допусту    275
Складнопідрядні речення з підрядними причини    279
Складнопідрядні речення з підрядними протиставними    287


СТИЛІСТИКА

Завдання, предмет та структура стилістичної науки    294
Експресивні стилі та регістри мовлення    299
Індивідуальний стиль    302
Стилістична семасіологія    308
Стилістична лексикологія    312
Стилістичний синтаксис    317
Функціональна стилістика    331
Комунікативно-стилістичний потенціал японських
складнопідрядних речень    338
Особливості вживання японських складнопідрядних речень
у текстах різної функціонально-стильової приналежності    342
Особливості функціонування умовних конструкцій
у японському ввічливому мовленні    385

Список використаних джерел
та рекомендованої літератури    398

 

burago

Бураго Дмитрий Сергеевич

член национального союза писателей Украины, поэт, кандидат филологических наук, издатель.

burago@list.ru

kaz-news.ru | ekhut.ru | omsk-media.ru | samara-press.ru | ufa-press.ru