Видавничий Дім Дмитра Бураго

obl_abr_32Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю.     Мовленнєва комунікація : підручник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 460 с.

У підручнику з максимальною повнотою та врахуванням найсучасніших наукових концепцій висвітлено історико-теоретичні проблеми мовленнєвої комунікації, насамперед її риторичне ядро. Новим є аналіз проблеми богоспілкування людини, поруч з традиційними видами міжособистісного спілкування. Велику увагу приділено таким характерним комунікативним ситуаціям, як маніпуляція співбесідником, його «зомбіювання» та протидія подібним технікам. Автори дотримуються простого й невимушеного стилю викладу, спираючись на силу прикладів з історії людського спілкування.
Теоретичний матеріал конкретизується в системі вправ, які дозволяють закріпити отримані знання і можуть стати основою для побудови практичних занять. У книзі подано чимало психологічних тестів, які дозволяють виявити свої «слабкі місця» при спілкуванні.
Для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають менеджмент, право, філологію, психологію, філософію та теологію, усіх, хто цікавиться питаннями красномовства, особливостями підготовки виступу перед аудиторією та загалом проблемами спілкування.
Підручник також може бути використаний кожним, хто прагне розвинути вміння переконливо говорити і впливати на співбесідника, навчитися читати мову міміки та жестів, розпізнавати нещирість та брехню, вміти гармонійно поєднувати логіку та емоції, враховувати гендерні аспекти комунікації, засвоїти основи нетикету (етикету спілкування в Інтернеті), навчитися подолати страх публічного виступу тощо.

ПЕРЕДМОВА     3


Ч а с т и н а  п е р ш а

Загальне поняття
про мовЛЕННЄВу комунікацію

§ 1. Мова та комунікація     10
§ 2. ОСНОВНІ ФОРМИ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
(МОНОЛОГ, ДІАЛОГ, ПОЛІЛОГ)     25
§ 3. ЗВ’ЯЗОК МОВЛЕННЄВОЇ КОМУНІКАЦІЇ З ІНШИМИ НАУКОВИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ     33
Практичні завдання     36

Ч а с т и н а  Д Р У Г А

з історії мовЛЕННЄВої комунікації

Розділ І
ОсновнІ ТИПИ мовЛЕННЄВОї КОМУНІКАЦІЇ
в їх історичному розвитку     51

§ 1. МОВЛЕННЄВА КОМУНІКАЦІЯ У НАВЧАННІ     51
§ 2. МОВЛЕННЄВА КОМУНІКАЦІЯ І ПОЛІТИКА     57
§ 3. МОВЛЕННЄВА КОМУНІКАЦІЯ У СФЕРІ ПРАВА     67
§ 4. КОМУНІКАЦІЯ В ПОБУТІ     73
§ 5. ПОШУК БОГОСПІЛКУВАННЯ     81
Практичні завдання     93


Розділ ІІ
ФОРМУВАННЯ РИТОРИКИ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ МОМЕНТ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ КОМУНІКАЦІЇ     102

§ 1. ПОНЯТТЯ ПРО РИТОРИКУ ЯК НАУКОВУ
ДИСЦИПЛІНУ     102
§ 2. АНТИЧНА РИТОРИКА     104
§ 3. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗАСАД ЄВРОПЕЙСЬКОГО КРАСНОМОВСТВА В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ     120
§ 4. ЗМІНИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ РИТОРИЦІ НОВОГО ЧАСУ     161
§ 5. ФУНКЦІЯ ОРАТОРСТВА В СУЧАСНОМУ СВІТІ     172
Практичні завдання     178

Ч а с т и н а  Т Р Е Т Я

МЕТА І характер
МОВЛЕННЄВОЇ комунікації

Розділ І
ЛОГІко-емоційні, етичні ТА ПСИХОЛОГІЧНІ
первні МОВЛЕННЄВОЇ комунікації     181

Підрозділ 1
ЛОГІЧНІ ДОКАЗИ та емоційний вплив     181
§ 1. Закони логіки та ЇХ використання
у МОВЛЕННЄВІЙ комунікації     181
§ 2. різновиди логічних помилок     184
§ 3. ЛОГІЧНА АРГУМЕНТАЦІЯ     185
§ 4. Емоційні моменти МОВЛЕННЄВОЇ
комунікації     189
§ 5. ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ СПІЛКУВАННЯ     194
Практичні завдання     199

Підрозділ 2
Етика і психологія мовленнєвої поведінки     218
§ 1. МАНІПУЛЯТИВНА ТА АКТУАЛІЗАТОРСЬКА
ПОВЕДІНКА ЯК ОСОБИСТИЙ МОРАЛЬНИЙ ВИБІР КОМУНІКАНТА     218
§ 2. МОВНИЙ ЕТИКЕТ     229
§ 3. ЕТИКА СПІЛКУВАННЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
ТА В ІНТЕРНЕТІ     233
§ 4. ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДО СПІЛКУВАННЯ:
КОНЦЕНТРАЦІЯ УВАГИ ТА ТРЕНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ     240
§ 5. РОЛЬ КОНТАКТНОЇ ЗОНИ У МОВЛЕННЄВій комунікаціїІ     253
§ 6. Соціальні ролі та рольова поведінка людини     255
Практичні завдання     259


Підрозділ 3
ТАКТИКИ СПІЛКУВАННЯ: ПОШУКИ КОНСЕСУСУ     270
§ 1. пряма та непряма ТАКТИКИ СПІЛКУВАННЯ     270
§ 2. пОлеміка у спілкуванні     273
§ 3. Конфлікт та методи його розв’язання     279
Практичні завдання     288

Розділ ІІ
ТЕХНІКА МОВЛЕННЄВОЇ КОМУНІКАЦІЇ     300

Підрозділ 1
культура Спілкування     300
§ 1. СТИЛІ СПІЛКУВАННЯ     300
§ 2. ПОНЯТТЯ ПРО СТИЛЬ МОВи     302
§ 3. елементи художності та літературні
прийоми у комунікації     305
§ 4. НЕВЕРБАЛЬНІ (ПАРАМОВЛЕННЄВІ) ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ     326
Практичні завдання     344
Підрозділ 2
ПІДГОТОВКА ВИCТУПу ПЕРЕД АУДИТОРІЄЮ     358
§ 1. Методика та етапи підготовки промови     358
§ 2. Структура ораторського твору     370
§ 3. Типи промов     376
§ 4. Запис промови     382
§ 5. ТРЕНУВАННЯ     386
Практичні завдання     388

ПІДСУМКОВІ ВПРАВИ     395

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА     419

КОРОТКИЙ СЛОВНИК     426

 

burago

Бураго Дмитро Сергійович

член національної спілки письменників України, поет, кандидат філологічних наук, видавець.

burago@list.ru

kaz-news.ru | ekhut.ru | omsk-media.ru | samara-press.ru | ufa-press.ru